Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

 

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.

 

Poniższe informacje przekazujemy wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie

 

 • Administrator danych osobowych

Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „DUNAJEC” z siedzibą w Krakowie  ul. Księcia Józefa 24a, 30-206 Kraków, Poland  , jest  Administratorem Państwa danych osobowych.

 

 • Cele i podstawy przetwarzania
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego ((podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, np. wystawiania faktur);
 • na podstawie naszego prawnie uzasadnionego obowiązku, np. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie zgody, o ile ją wyraziłeś, np. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. firmie księgowej, firmie IT, firmie serwisowej sprzętu, firmom kurierskim, firmie ochroniarskiej, firmom świadczącym usługi pocztowe, firmie archiwizującej dokumenty

 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane nie będą przekazywane poza Obszar UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Okres przechowywania danych
 1. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem z nami umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających.
 2. Twoje dane przetwarzamy także w związku z ciążącymi na nas obowiązkami do czasu ich wypełnienia.
 3. Twoje dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu- do momentu jego realizacji lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu
 4. Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody- do momentu jej wycofania
 • Twoje prawa:

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.cv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

 

Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „DUNAJEC” z siedzibą w Krakowie  ul. Księcia Józefa 24a, 30-206 Kraków,

E-mail: stirk@vp.pl
Tel: 12 427-16-15 (poniedziałki lub wtorki od 16:00 do 18:30 ).

Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również zrealizować swoje prawa przychodząc do naszej siedziby.

 

 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się dla Państwa z negatywnymi konsekwencjami.

 • Informujemy, iż nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany.